تخمین قیمت سهام بانک انصار

با توجه به عملکرد بانک انصار و با توجه به اینکه سود اعلام شده در سال مالی منتهی شده به اسفند هشتاد و نه به ازای هرسهم 538 ریال اعلام شد. پیش بینی می شود به حدود 1800 ریال هر سهم بانک انصار کشف قیمت شود.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply